مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

در حال حاضر مدیریت گروه زبان و ادبیات عربی برعهده ی جناب آقای دکتر ابراهیم اناری، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.